NÖROOFTALMOLOJİ

Soru 1

Konverjans-retraksiyon nistagmusu için hangisi yanlıştır?

A-      Medial rektusların kontraksiyonu sonucu meydana gelir.

B-      Yukarı bakma ile indüklenir.

C-      Nistagmus pandüler tiptedir.

D-      Hızlı faz mediale doğrudur.

E-       Gözküresi orbitaya doğru retrakte olur.

Soru 2

Tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A-      Maddox’un testere dişi nistagmus; bir göz yukarı doğru hareket edip intorsiyon yaparken, diğer gözün aşağı doğru hareket edip extorsiyon yaptığı pandüler tip nistagmustur.

B-      Periyodik alternan nistagmus; her iki dakikada bir amplitüd ve istikametinde değişiklik gösteren nistagmustur.

C-      Ataksik nistagmus; internükleer oftalmoplejili bir hastanın abduksiyon yapan gözündeki sıçrayıcı karakterde horizontal nistagmustur.

D-      Spasmus nutans; baş sallamaya eşlik eden vertikal karakterli nistagmustur.

E-       Konverjans-retraksiyon nistagmusu; yukarı bakma teşebbüsüyle indüklenen sıçrayıcı tipte horizontal nistagmustur.

Soru 3

Konjuge göz hareketlerinden sakkadik hareketlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      İlgilenilen nesneyi hızlı bir şekilde foveaya yerleştirir veya gözlerin bir nesneden diğerine hareketini sağlar.

B-      Sadece istemli olabilir.

C-      Sağ frontal lob sola doğru olan sakkadları kontrol eder.

D-      Horizontal sakkadlarda ileti yolu premotor korteksden çıkar.

E-       Horizontal bakış merkezi pontin paramedyan retiküler formasyonda yer alır.

Soru 4

Horizontal bakış felçleri ile ilgi olarak hangisi yanlıştır?

A-      Sağ pontin paramedyan retiküler formasyon (PRPF) sağ lateral rektusa uyarı iletiminden sorumludur.

B-      Sağ medial longitudinal fasikulus sağ oculomotor sinire ileti gönderir.

C-      Sağ PRPF lezyonunda sağ göz sağa bakamaz.

D-      MLF lezyonunda internükleer oftalmopleji gelişir.

E-       PRPF’nin sağlam kaldığı MLF lezyonunun sonucu bir buçuk sendromudur.

Soru 5

Parinaud’un dorsal ortabeyin sendromu için hangisi yanlıştır?

A-      Midriyazis ve ışık-yakın disosiasyonu görülür.

B-      Collier belirtisi görülür.

C-      Aşağı bakış etkilenmiştir.

D-      Nistagmus görülür.

E-       Erişkinlerde demyelizasyona bağlı olabilir.

Soru 6

Progressif supranükleer felç (Steele-Richardson-Olszewski sendromu) için hangisi yanlıştır?

A-      Aşlılarda görülür.

B-      İlk olarak aşağı bakış felci görülür.

C-      Yukarı bakış felci olur.

D-      Demans gelişir.

E-       Horizontal bakış etkilenmez.

Soru 7

Oculomotor sinirin nukleer kompleksi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Superior kollikulus seviyesinde yerleşmiştir.

B-      Levator subnukleusu çifti yoktur.

C-      Medial, inferior rektus ve inferior oblik subnükleusu çift olarak bulunur.

D-      Superior rektus subnükleuslarını tutan lezyonlar WEBINO sendromuna sebep olur.

E-       Kontrlateral üst rektusun korunduğu tek taraflı oculomotor felci izole bir nükleer lezyon sonucu oluşamaz.

Soru 8

Oculomotor fasiculus ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Fasikülus kırmızı nukleus ve serebral pedinkülden geçer.

B-      Lezyonlar nukleer lezyonların sebeplerine benzer.

C-      Benedikt sendromunda fasikülün kırmızı nukleustan geçen kısımları tutulmuştur.

D-      Weber sendromunda fasikülün pedinkülden geçen kısmı tutulmuştur.

E-       Benedikt sendromu kontrlateral oculomotor felci ve ipsilateral hemiparezi ile karakterizedir.

Soru 9

Oculomotor sinirin basiller kısmıyla ilgili olarak hangis yanlıştır?

A-      İzole oculomotor felçleri sıklıkla basiller kısımdan kaynaklanır.

B-      Posterior komunikan arter ile internal karotis arterin birleştiği noktada bulunan anevrizmalar tipik olarak pupillanında olaya katıldığı akut ve ağrılı oculomotor felciyle beraberdir.

C-      Basiller kısımda oculomotor troklear sinirle komşuluk yapmaz.

D-      Hematom oculomotorun tentoryal kenar üzerinden geçerken basınca uğramasına sebep olur.

E-       Hematoma bağlı oculomotor sinir felçlerinde myozis görülmez.

Soru 10

Oculomotor sinirin intrakavernöz kısmı için hangisi yanlıştır?

A-      Lateral duvar üzerinde seyreder.

B-      Burada troklear sinirin üzerinde superior pozisyonda bulunur.

C-      İntrakavernöz oculomotor felci çoğu zaman izoledir.

D-      Kavernöz sinüsün anterior kısmında superior ve anterior dallara ayrılır.

E-       Kavernöz sinüs içindeki lezyonların en sık sebeplerinden biri DM’tur.

CEVAPLAR

CEVAP 1

Doğru cevap C seçeneğidir.

Nistagmus burada jerk (sıçrayıcı) tiptedir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 614-5

CEVAP 2

Doğru cevap D seçeneğidir.

Spasmus nutansta nistagmus vertikal değil horizontal vasıflıdır.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 614-5

CEVAP 3

Doğru cevap B seçeneğidir.

İstemli veya refleks olabilir. Horizontal sakkadlarda ileti yolu premotor korteksden çıkar. Buradan kaynaklanan sinir lifleri horizontal bakış merkezinde (PRPF-pontin paramedyan retiküler formasyonda yer alır.)sonlanırlar. Sağ frontal lob sola doğru olan sakkadları kontrol eder. Bu yüzden irritasyon oluşturan lezyonlarda göz aksi istikamete bakar.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 615

CEVAP 4

Doğru cevap E seçeneğidir.

Horizontal göz hareketleri PRPF’daki (pontin paramedyan retiküler formasyon) horizontal bakış merkezinden kontrol edilir. Buradan ipsilateral abducens sinire ipsilateral göze abduksiyon yaptırması için sinyal gönderilir. Karşı taraf göze adduksiyon yaptırmak için ise PRPF’den gelen liflerde çaprazlaşarak ponstan geçer ve karşı taraf medial longitudinal fasikulus (MLF) üzerinden ilerleyerek oculomotor subnukleusuna ulaşır. Sonuçta örneğin; sağ taraftaki PRPF stimülasyonuyla göz sağa doğru devie olacaktır. PRPF lezyonlarında ipsilateral vestibulo-okuler reflekslerin korunduğu horizontal bakış felci gelişir. MLF lezyonlarında ise internükleer oftalmopleji gelişir. (sol internükleer oftalmoplejide; sağa bakışta kusurlu sol adduksiyon ve sağ gözde ataksik nistagmus gelişir. Sola bakış normaldir. Konverjans sağlam kalmıştır. Yukarı bakış teşebbüsünde vertikal nistagmus gelişir. Genellikle demyelizasyona bağlıdır. ) hem PRPF hem de MLF tutulması ise bir buçuk sendromuna sebep olur. Sol taraf tutulduğunda ipsilateral bakış felci ve ipsilateral internükleer oftalmopleji gelişir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 616

CEVAP 5

Doğru cevap C seçeneğidir.

Vertikal göz hareketleri orta beyinde medial longitudinal fasikulusun rostral interstisyel nukleusundaki vertkikal bakış merkezinden kontrol edilir. Parinaudun dorsal ortabeyin sendromunda supranükleer yukarı bakış felci, ışık-yakın disosiasyonu eşliğinde midriyatik pupillalar, Collier belirtisi (kapak retraksiyonu), konverjans paralizisi ve konverjans-retraksiyon nistagmusu görülür. Çocuklarda akuaduktus stenozu, menenjit ve pinealomaya bağlıdır. Erişkinlerde demiyelizasyon, travma ve AV malformasyonlara bağlıdır. Yaşlılarda ise sebep vasküler ve kitlesel lezyonlardır.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 617

CEVAP 6

Doğru cevap E seçeneğidir.

Progressif supranükleer felç (Steele-Richardson-Olszewski sendromu) yaşlılarda görülür. Başlangıçta aşağı bakış etkilenir. Hastalık ilerledikçe yukarı bakışta etkilenir. Zamanla horizontal kaslarda zayıf düşer ve her yöne bakış etkilenir. Ayrıca psödobulber felç, ekstrapiramidal rijidite, ataksik yürüme ve demans gelişir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 617

CEVAP 7

Doğru cevap D seçeneğidir.

Oculomotor sinirin nükleer kompleksi Sylvian akuaduktusunun ventralinde yer alan superior kollikulus seviyesinde yerleşmiştir. 3 adet subnukleustan oluşmuştur; Levator subnukleusu her iki levatoru da inerve eder ve orta hat yapısı olduğundan çifti yoktur. Superior rektus subnukleusu çift olarak bulunur ve her biri karşı taraftaki superior rektusu inerve eder. (Kontrlateral üst rektusun korunduğu tek taraflı oculomotor felci izole bir nükleer lezyon sonucu oluşamaz.) Medial, inferior rektus ve inferior oblik subnükleusu çift olarak bulunur ve ipsilateral kasları inerve eder. Sadece oculomotor nükleer kompleksini tutan lezyonlara sık rastlanmaz. En sık sebep vasküler hastalık, primer tümörler ve metastazlar olabilir. Medial rektus subnükleuslarını tutan lezyonlar WEBINO (Wall Eyed-Bilateral InterNükleer Oftalmopleji) sendromuna sebep olur. Nuklesun tamamını tutan lezyonlar elevasyonun karşı tarafta zayıfladığı ama aynı tarafta değişmediği ipsilateral oculomotor felcine sebep olur.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 619

CEVAP 8

Doğru cevap E seçeneğidir.

Oculomotor fasiculus ise nukleustan çıkarak kırmızı nukleus ve serebral pedinkülün medial unsurlarundan geçen eferent liflerden oluşmaktadır. Lezyonlar nukleer lezyonların sebeplerine benzer. Benedikt sendromunda; fasikülün kırmızı nukleustan geçen kısımları tutulmuştur. İpsilateral oculomotor felci ve kontrlateral piramidal belirtiler ile karakterizedir. Weber sendromunda ise; pedinkülden geçen kısmı tutulmuştur. İpsilateral oculomotor felci ve kontrlateral hemiparezi ile karakterizedir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 619

CEVAP 9

Doğru cevap E seçeneğidir.

Sinirin subaraknoid seyri kafa kaidesi boyunca ve başka kranial sinirle komşu olmadan gerçekleştiğinden izole oculomotor felçleri sıklıkla basiller kısımdan kaynaklanır. Bu bölgede posterior komunikan arter ile internal karotis arterin birleştiği noktada bulunan anevrizmalar tipik olarak pupillanında olaya katıldığı akut ve ağrılı oculomotor felciyle beraberdir. Hematom ve benzeri lezyonlara bağlı olarak temporal lobun aşağıya herniasyonu oculomotorun tentoryal kenar üzerinden geçerken basınca uğramasına sebep olur. Başlangıçta irritatif myozis, sonra midriyazis ve total oculomotor felci gelişir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 619

CEVAP 10

Doğru cevap C seçeneğidir.

Oculomotor sinir kavernöz sinüsta lateral duvar üzerinde seyreder. Burada troklear sinirin üzerinde superior pozisyonda bulunur. Kavernöz sinüsün anterior kısmında superior ve anterior dallara ayrılarak superior orbital fissür üzerinden Zinn halkası içinde orbitaya girer. Kavernöz sinüs içindeki lezyonların en sık sebepleri; DM, hipofiz apopleksi ve intrakavernöz lezyonlardır. İntrakavernöz oculomotor felci çoğu zaman izole değil, troklear ve abducens sinir ile trigeminal sinirin 1. dalının tutulumuyla beraberdir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 619-20