NÖROOFTALMOLOJİ

Soru 81

Myelinli sinir lifleri ile ilgili bilgilerden hangis yanlıştır?

A-      Yama şeklinde ve izole olabilir.

B-      Peripapiller myelinizasyon papilödemle karışır.

C-      Görüntüsü tüyü andırır.

D-      Optik atrofi geliştiğinde artabilir.

E-       Normal sinir liflerinin seyrini takip eder.

Soru 82

Hangisi optik disk kolobomu için yanlıştır?

A-      Fötal dokunun tamamen kapanamaması sonucu meydana gelir.

B-      Genelde kalıtımı otozomal dominanttır.

C-      Eşit sıklıkta tek veya çift taraflı görülür.

D-      Disk inferiorra doğru desantralize olmuş çanaklaşma gösterir.

E-       Retinal damarlar normaldir.

Soru 83

Gündüz sefası (Morning Glory) anomalisi için hangisi yanlıştır?

A-      Retinal damarlar sayıca artmıştır.

B-      Arterleri venlerden ayırmak zordur.

C-      Seröz retina dekomanı görülür.

D-      Beraberinde hipertelorizm görülebilir.

E-       Görme keskinliği etkilenmez.

Soru 84

Optik sinir hipoplazisi için hangisi yanlıştır?

A-      Sinir liflerinin sayısı normaldir.

B-      Maternal diyabette superior segment tutulur.

C-      Retinal damarlar düşük kalibreye sahiptir.

D-      Çift halka belirtisi vardır.

E-       Foveal hipoplazi görülebilir.

Soru 85

Aicardi sendromu için hangisi geçerli değildir?

A-      İn utero ölüm görülür.

B-      Erkek ve kız tutulumu eşittir.

C-      Diskin etrafındaki depigmente koryoretinal lakünler tanısaldır.

D-      İris kolobomu görülebilir.

E-       X’e bağlı dominant kalıtılır.

Soru 86

Işık refleksini anatomik yapılanmasıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Işık refleksi 4 nöron üzerinden gerçekleşir.

B-      Her gözden her iki Edinger-Westphal nukleusuna ileti gider.

C-      Myozisle ilişkili lifler oculomotor sinirin inferior dalıyla silier gangliona ulaşır.

D-      Sfinkter pupilla kasına ulaşan lifleri taşıyan uzun silier sinirlerdir.

E-       Silier ganglion içinde sadece myozisten sorumlu lifler sinaps yapar.

Soru 87

Yakın refleksi için hangisi yanlıştır?

A-      Akomodasyon artar.

B-      Gözlerde myozis görülür.

C-      Işık refleksi varlığında yakın refleksi yoksa hasta sifiliz olabilir.

D-      Yakın refleksten sorumlu bölgelerden biri frontal lobdur.

E-       Yakın ve ışık refkeslerinin son yolları aynıdır.

Soru 88

Midriyazis ve sempatik ileti için hangisi yanlıştır?

A-      Sempatik ileti 2 nörondan oluşur.

B-      İlk nöron hipotalamusta başlar.

C-      İkinci nöron C8-T2 arasından başlar.

D-      Nazosilier sinirler yoluyla dilatatör pupilla kasına ulaşırlar.

E-       İzlediği yol apikal plevra le ilşkilidir.

Soru 89

Aferent pupiller ileti defekti (APD) ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Total APD’de her iki pupilla aynı büyüklüktedir.

B-      Total APD’de her iki gözde yakın refleksi normaldir.

C-      Total APD’de sebep komple optik sinir kesisi olabilir.

D-      Relatif APD’de sebep çok yoğun katarakt olabilir.

E-       Relati APD sallanan fener testi ile ortaya çıkarılır.

Soru 90

Argyll-Robertson pupillası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Nörosifilizde görülür.

B-      Bilateral ve simetrik olarak görülür.

C-      Pupillaların dilate olması zordur.

D-      Pupillalar myotik ve düzensizdir.

E-       Işık-yakın disosiasyonu vardır.

CEVAPLAR

CEVAP 81

Doğru cevap D seçeneğidir.

Myelinli sinir lifleri; yama şeklinde izole, peripapiller myelinizasyon ve diskten başlayıp perifere uzanan yaygın myelinizasyon şeklinde 3 formatta olabilir.  Peripapiller myelizinasyon papilödemle karışabilir. Bu lifler normal sinir liflerini takip ederler ve tüyü andırırlar. Genellikle değişmeden sabit kalsa da optik atrofi gelişen hastalarda kaybolabilirler.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 605-6

CEVAP 82

Doğru cevap B seçeneğidir.

Optik disk kolobomu fötal dokunun tamamen kapanamaması sonucu meydana gelir. Genelde sporadik olup kalıtımı otozomal dominanttır. Eşit sıklıkta tek veya çift taraflı olarak ortaya çıkar. Görme keskinliği sıklıkla azalmıştır. Disk inferiorra doğru desantralize olmuş çanaklaşma gösterir. Bu durumda inferior kenar çok incelmiş veya ortadan kalkmış durumdayken normal disk dokusu superiorda küçük bir parçayla sınırlıdır. Retinal damarlar normaldir. Görme alanı superiorda defekt gösterir. Normotansif glokomla karışabilir. Beraberliğinde koryoretinal kolobom, silier cisim ve iris kolobomu, mikroftalmus bulunur. Komplikasyon olarak seröz retina dekomanı gelişir. Patau (trisomi 13), Edward (trisomi 18), kedi gözü sendromu (trisomi 22), CHARGE sendromu (kolobom, kalp defektleri, gelişme geriliği, genital ve kulak anomalileri), Goldenhar sendromu ile beraberlik gösterebilir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 606-7

CEVAP 83

Doğru cevap E seçeneğdir.

Gündüz sefası (Morning Glory) anomalisi genellikle tek taraflı görülür. Çift taraflı vakalar herediter olma şansına sahiptir. Çoğu vaka izoledir ve sistemik hastalıklara eşlik etmez. Görme düşük düzeydedir. Disk genişlemiş durumda olup, huni biçiminde çanaklaşma bulundurur. Taban kısmında persistan hyaloid artıklarının meydana getirdiği beyaz renkli glial dokudan oluşan merkezi çekirdek yer alır. Diskin etrafı zeminden yükselmiş durumda koryoretinal pigmenter bozukluk halkasıyla çevrilidir. Kan damarları çanaklaşmanın kenarından tekerlek parmaklarını andıracak şekilde ışınsal paternde çıkarlar. Sayıları artmış olup, arter ven ayrımını yapmak olası değildir. Her 3 vakadan birinde seröz retina dekolmanı gelişir. En önemli sistemik beraberliği trans sfenoidal bazal ansefaloseldir. (hipertelorizm, basık burun köprüsü, yarık damak, korpus kallosum yokluğu, panhipopituitarizmi içerir.)

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 607

CEVAP 84

Doğru cevap C seçeneğidir.

Optik sinir hipoplazisi sinir liflerinin sayısında azalma ile karakterizedir. Tek veya çift taraflı görülebilir. Optik sinir hipoplazisine sebep olanlar; alkol, LSD, kinin, protamine zinc insülin, steroidler, diüretikler, soğuk uygulamalar, antikonvülsanlardır. Maternal diabete spesifik olarak superior sementer optik disk hipoplazisi gelişir. Görme ışık hissinden normale değişebilir. Disk küçük ve gri renklidir. Konsantrik koryoretinal atrofinin sebep olduğu hipopigmentasyondan oluşan sarı renkli bir hale bulunur. (çift halka belirtisi) dış halka olması gereken normal disk kenarını temsil eder. Retinal damarlar normal kalibreye sahiptir. Hastalarda görme alanı defekteri, renkli görme bozukluğu, aferent pupiller defekt, foveal hipoplazi, aniridi, mikroftalmus, strabismus ve çift taraflı vakalarda nistagmus görülür. Sistemik beraberlikleri; nörolojik anomaliler, De Morsier sendromu (tıknaz beden yapısı, optik sinir hipoplazisi ve nistagmus triadı vardır. Büyüme hormonu düşük seviyelededir. Erken tanınıp hormon replasmanı yapılırsa büyüme kaldığı yerden devam eder.)

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 608

CEVAP 85

Doğru cevap B seçeneğidir.

Aicardi sendromu X’e bağlı dominant kalıtılır. Bu klinik durum erkelerde in utero ölümle sonuçlanır. Diskin etrafında kümeleşmiş tarzda bulunan çok sayıda depigmente koryoretinal lakünler tanısaldır. Disk anomalisi olarak ayrıca kolobom ve hipoplazi görülür. Ayrıca mikrofalmi, persistan pupiller mebranlar ve iris kolobomu görülür.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 609

CEVAP 86

Doğru cevap D seçeneğidir.

Pupiller reaksiyonlar dört nöron yoluyla oluşur. Birinci nöron retinayı pretektal nukleusa (superior kollikulus seviyesinde) bağlamaktadır. Nazal retinadan gelen lifler karşı taraf, temporalden gelenler ise aynı taraftaki pretektal nukleusta sonlanır. İkinci nöron pretektal nukleusu her iki Edinger-Westphal nukleusuna bağlamaktadır. (bu durum tek göze ışık uyaranı gitmesiyle iki gözde konstriksiyon olmasını açıklar.) internuncial nöroların sifiliz ve pineaomalarda hasara uğramasıyla ışık yakın disosiasyonu meydana gelir. Üçüncü nöron E-W nukleusundan silier gangliona bağlantı sağlar. Bu parasempatik lifler oculomotor sinirin inferior dalıyla inferior oblik kasa giden sinir yoluyla silier gangliona ulaşır. Dördüncü nöron silier gangliondan kısa silier sinirler yoluyla pupilla sfinkterine gelir. Silier ganglion globun hemen arkasında kas konusu içinde yerleşiktir. (silier ganglion içinde başka sinir lifleri de yer alsa da sadece parasempatik lifler sinaps yapar.)

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 610-11

CEVAP 87

Doğru cevap C seçeneğidir.

Yakın refleks akomodasyon artışı, konverjans ve myozisten oluşmuştur. Işık yakın disosiasyonu yakın refleksi sağlamken ışık refleksinin anormal olmasını tanımlar. Görme yakın refleksi için bir ön şart değildir. Işık refleksi varken yakın refleksinin olmadığı bir klinik durum mevcut değildir. Yakın ve ışık refleksinin son yoları aynı olsa da (oculomotor sinir, silier ganglion, kısa silier sinirler) yakın refleksi için tanımlanmış bir merkez yoktur. Muhtemelen frontal ve oksipital loblar bu işte sorumlu merkezlerdir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 611

CEVAP 88

Doğru cevap A seçeneğidir.

Sempatik ileti yine 3 nörondan oluşmuştur. İlk nöron posterior hipotalamusta başlar ve çaprazlaşmakasızın inerek C8-T2’de yerleşmiş bulunan Budge’in siliospinal merkezinde sonlanır. İkinci nöron Budge’in siliospinal merkezinden boyunda yer alan servikal gangliona uzanır. Uzun seyri boyunca apikal plevra ile ilişkilidir. (pancoast tümöründen etkilenir.) Üçüncü nöron internal karotis arteri boyunca yukarı çıkar ve kavernöz sinüse girer. Burada trigeminal sinirin oftalmik ayrımına katılır. Sempatik lifler nazosilier sinir ve uzun silier sinirler yoluyla silier cisim ve dilatatör pupillaya ulaşır.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 611

CEVAP 89

Doğru cevap D seçeneğidir.

Aferent pupiller ileti defekti (APD); total APD ve relatif APD olarak incelenebilir. Total APD amorotik pupilla olarakta bilinir. Komple optik sinir lezyonuna bağlı gelişir. Tutulan gözde ışık refleksi ve ışık hissi kadar görme bile yoktur. Her iki pupilla aynı büyüklüktedir. Diğer göze ışık tutulduğunda her iki gözde reaksiyon verir. Yakın refleksi iki göz için de normaldir. Relatif APD diğer adıyla Marcus-Gunn pupillası kısmi optik sinir lezyonu ya da ağır bir retina hastalığa bağlı gelişir. (katarakt ne olursa olsun buna sebep olmaz.) Pupilla reaksiyonları arasındaki farkın sallanan fener testi ile bariz olarak ortaya çıkarılması gerekir. Anormal pupilla uyarıldığında her iki pupilla da daralacağına dilate olur. Bu paradoksal reaksiyon ışığın normal gözden çekilmesiyle oluşn pupilla dilatasyonunun, anormal gözün uyarılmasıyla oluşan myozis karşısında ağır basması sonucu meydana gelir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 611

CEVAP 90

Doğru cevap B seçeneğidir.

Pupillalar bilateral olarak tutulur ama simetri yoktur.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 612