NÖROOFTALMOLOJİ

Soru 91

Hangisi sıklıkla unilateral ışık-yakın disosiasyonu yapar?

A-      Ansefalit

B-      Hipofiz tümörleri

C-      Adie pupillası

D-      Myotonik distrofi

E-       Juvenil diyabet

Soru 92

Hangisi sıklıkla bilateral ışık-yakın disosiasyonu yapar?

A-      Adie pupillası

B-      Aferent ileti defekti

C-      Herpes zoster oftalmikus

D-      Oculomotor sinirin aberran rejenerasyonu

E-       Hipofiz tümörleri

Soru 93

Adie pupillası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Çoğunlukla tek taraflıdır.

B-      Pupilla midriyatik ve düzenlidir.

C-      Azalmış derin tendon refleksileri bulunuyorsa Holmes-Adie sendromu adını alır.

D-      Myozis ve midriyazis yavaştır.

E-       Tutulan göz pilokarpine yanıt vermez.

Soru 94

Konjenital Horner sendromu için hangisi yanlıştır?

A-      Pitozis görülür.

B-      Alt kapak eleve olur.

C-      Göz myotiktir.

D-      Terleme görülür.

E-       Heterokromi

Soru 95

Hangisi preganglionik Horner sendromu sebebidir?

A-      Pancoast tümörü

B-      Migrenöz nevralji

C-      Nazofarengeal tümörler

D-      Otitis media

E-       Kavernöz sinüs kitlesi

Soru 96

Nistagmus sınıflaması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Şıçrayıcı (jerk) nistagmusta yavaş bir kayış ve hızlı bir düzeltici faz vardır.

B-      Nistagmus istikameti hızlı fazın yönüne göre söylenir.

C-      Pandüler tip nistagmusta hareketin hızı her iki yönde de aynıdır.

D-      Konjenital pandüler nistagmus sıklıkla vertikaldir.

E-       Mikst nistagmus primer pozisyonda pandüler, yana bakışta jerk tiptedir.

Soru 97

Fizyolojik nistagmuslar için hangisi yanlıştır?

A-      End-point (uç nokta) nistagmus gözler aşırı bakış pozisyonlarında iken görülen jerk tipte nistagmustur.

B-      Optokinetik nistagmus vestibuler nukleuslardan horizontal bakış merkezine yollanan uyarı değişimiyle ortaya çıkan jerk tipte nistagmustur.

C-      Optokinetik nistagmus izole homonim hemianopsilerde muhtemel sebeplerin tayininde kullanılabilir.

D-      Optokinetik nistagmus körlük taklidi yapanların tespitinde faydalıdır.

E-       Kalorik stimülasyon testinde sağ kulağa soğuk su döküldüğünde hasta sola doğru jerk nistagmus gösterir.

Soru 98

Konjenital nistagmusa ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      Doğumda ortaya çkar.

B-      Hayat boyu devam eder.

C-      Jerk tipte ve horizontaldir.

D-      Uykuda da devam eder.

E-       Anormal baş pozisyonu bulunabilir.

Soru 99

Spasmus nutans ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-      3-18 aylık bebeklerde başlar.

B-      Horizontal tipte nistagmus vardır.

C-      Nistagmusa baş sallaması eşlik eder.

D-      Abduksiyonda frekansı azalır.

E-       Spontan iyileşebilir.

Soru 100

Latent nistagmus için hangisi yanlıştır?

A-      Disosiye vertikal deviasyona eşlik edebilir.

B-      Gözlerden biri kapatıldığında aşikar hale getirilir.

C-      Yönü vertikaldir.

D-      Hızlı faz açık bırakılan göz istikametindedir.

E-       İki göz açıkken kaybolur.

CEVAPLAR

CEVAP 91

Doğru cevap C seçeneğidir.

Juvenil diyabet, myotonik distrofi, parinaud’un dorsal orta beyin sendromu, hipofiz tümörleri, ailevi amiloidoz, ansefalit, kronik alkolizm ve nörosifiliz bilateral ışık-yakın disosiasyonu yaparken Adie pupillası, aferent ileti defekti, herpes zoster oftalmikus ve aculomotor sinirin aberran rejenerasyonu unilateral ışık-yakın disosiasyonuna sebep olur.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 612

CEVAP 92

Doğru cevap E seçeneğidir.

Juvenil diyabet, myotonik distrofi, parinaud’un dorsal orta beyin sendromu, hipofiz tümörleri, ailevi amiloidoz, ansefalit, kronik alkolizm ve nörosifiliz bilateral ışık-yakın disosiasyonu yaparken Adie pupillası, aferent ileti defekti, herpes zoster oftalmikus ve aculomotor sinirin aberran rejenerasyonu unilateral ışık-yakın disosiasyonuna sebep olur.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 612

CEVAP 93

Doğru cevap E seçeneğidir.

Adie tonik pupillası; muhtemelen bir viral hastalık sonrası pupila sfinkteri ve silier kasa giden postganglionik iletinin denervasyonu sonucu ortaya çıkar. Sıklıkla genç erişkinlerde görülür. (20-40 yaş) görülme sıklığı %0.2’dir. Bayanlarda 2.6 kat daha sık görülür. Tutulum %80 unilateradir. Pupilla düzenli ve midriyatiktir. Işık refleksi yok veya yavaştır. İriste vermiform hareketlerde gözlenebilir. Yakına bakışta konstrüksiyon güçlü olsa da yavaş ve toniktir. Redilatasyonda yavaştır. Akomodasyon da yavaştır. Azalmış derin tendon refleksleri ile birlikte bulunduğunda Holmes-Adie sendromu adını alır. Bazı hastalarda otonom sinir fonksiyon bozukluğu gelişebilir. Her iki göze damlatılan %0.125’lik pilokarpin ile normal pupillada daralma görülmezken, denervasyona bağlı aşırı hassas durumda bulunan göz myotik hal alır. Bazı diyabetikler ve normal insaların bir kısmında da kontrüksiyon görülebilir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 612

O’Dwyer PA. Kansu T. Torun N. Nöro-Oftalmoloji El Kitabı. 1. Baskı. Ankara. Güneş Tıp Kitabevi. 2008. Sf 32

CEVAP 94

Doğru cevap D seçeneğidir.

Müller kasında zayıflama sonucu hafif derecede pitozis oluşur. İnferior tarsal kastaki zayıflığa bağlı olarak alt kapak eleve olur. Dilatatasyonda problem olduğundan myozis gelişir. Pupilla yavaş dilate olur. Işık ve yakına karşı pupiller reaksiyonlar normaldir. Terlemede azalma görülür. (sadece superior servikal ganglion altında bulunan lezyonlarda ipsilateral olarak görülür.) konjenital (ve uzun süreli akiz) vakalarda heterokromi görülür. Kokain ve hidroksiamfetamin ile tanı ve ayırıcı tanı yapılır. Kokain damlatıldığında tutula göz dilate olmaz. Preganglionik lezyonlarda hidroksiamfetamine yanıt olarak her iki pupilla da dilate olurken post ganglionik lezyonlarda tutlan göz dilate olmaz.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 612

CEVAP 95

Doğru cevap A seçeneğidir.

Horner sendromunda santral sebepler (birinci sıra nöronlar); beyin sapı hastalıkları, syringomyeli, Wallenburg sendromu, medulla spinalis tümörleridir. Preganglionik yani ikinci sıra nöronu tutan lezyonlar; pancoast tümörü, karotis ve aort anevrizma ve diseksiyonları, malign servikal lenf nodulleri, boyun travması ve boyun cerrahisidir. Post ganglionik yani üçüncü sıra  nöronu tutanlar; migrenöz nevralji, nazofarengeal tümörler, otitis media, kavernöz sinüs kitlesi ve internal karotis arter hastalıklarıdır.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 612-3

CEVAP 96

Doğru cevap D seçeneğidir.

Konjenital pandüler nistagmus horizontal vasıflıdır.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 613

CEVAP 97

Doğru cevap B seçeneğidir.

Optokinetik nistagmus görme alanı boyunca tekrarlayan, hareketli stmulusların sebep olduğu jerk tipte nistagmustur. Vestibuler nistagmusta vestibuler nukleuslardan horizontal bakış merkezine yollanan uyarı değişimiyle ortaya çıkan jerk tipte nistagmustur. Bunun tespitinde kullanılan kalori testlerde sağ kulağa soğuk su döküldüğünde hasta sola doğru jerk nistagmus gösterir. Sağ kulağa sıcak su döküldüğünde hasta sağa doğru jerk nistagmus gösterir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 613-4

CEVAP 98

Doğru cevap D seçeneğidir.

Uykuda kaybolur ve konverjans ile titreşim azaltılabilir. Kalıtımı X’e bağlı resesif veya otozomal dominanttır.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 614

CEVAP 99

Doğru cevap D seçeneğidir.

Unilateral ya da bilateral olabilen bu durum nistagmusa baş sallamasının eşlik etmesiyle karakterizedir. Abduksiyonda frekansı artar. İdiyopatik olanlar 3 yaş civarında spontan düzelir.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 614

CEVAP 100

Doğru cevap C seçeneğidir.

İnfantil ezotropya ve disosiye vertikal deviasyona eşlik eden bu nistagmusta horizontal yönde hareket vardır ve gözler açıkken kaybolur.

Kaynak: Kanski JJ. Klinik Oftalmoloji. Çeviri Ed.: Orağlı K.M. 4.Baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. 2001. Sf 614